ژیمناستیک

ابهام در چگونگی فعالیت و تعطیلی سامانه آموزشی فدراسیون ژیمناستیک

مسوول طراحی سایت آموزش فدراسیون ژیمناستیک در واکنش به علت مسدود شدن وب سایت سامانه آموزشی این فدراسیون گفت که این سامانه به دلیل عدم همکاری فدراسیون در راه اندازی کامل و برای جلوگیری از تخلفات احتاقتصادی اقتصادی مسدود شده است.

26 آذر 1398